Com sempre abans que acabi l’exercici, és el moment de calcular el cost impositiu de les operacions realitzades al llarg de 2017.

Els hi recomanem fer-ho per tal d’analitzar quines decisions podem prendre abans d’acabar l’any per minimitzar el cost del mateix.

 

DADES A TENIR EN COMPTE:

 

DESGRAVACIONS FISCALS

* Règim transitori deducció per adquisició habitatge habitual (adquisició anterior 2013): límit màxim base 9.040€ amb deducció del 15%

* Pagament per lloguer de l’habitatge habitual (Contracte anterior a 2015). Recomanació fer pròrroga de contracte.

* La forma més habitual de reduir la tributació en IRPF és amb plans i fons de pensions: límit absolut del més petit entre 8.000€ per contribuent o 30% de la suma de rendiments de treball i activitats econòmiques.

 

  1. INDEMNITZACIÓ PER ACOMIADAMENT

* Acudir al CMAC si l’acomiadament NO és per causes econòmiques, tècniques u organitzatives.

* Desvinculació de l’empresa que origina l’acomiadament durant 3 anys.

* Pactar fraccionament indemnització per acomiadament superior a 2 anys i aolliment part no exempta a la reducció per irregularitat.

* Si s’inicia una activitat i s’ha estat acomiadat i té dret a l’atur, cobrament prestació per desocupació en modalitat de pagament únic, exempta.

 

  1. RENDIMENT TREBALL I AJUTS PÚBLICS

* Retribucions en espècie exemptes: targeta restaurant, targeta transport, val guarderia o assegurança mèdica

* Pla PIVE, compra vehicles, tributa.

* Ajuda pública per defectes estructurals habitatge habitual, tributen i es permet el diferiment en 4 anys.

 

  1. RENDIMENTS CAPITAL MOBILIARI

* Compensació saldo negatiu / positiu rendiments capital mobiliari amb guanys i pèrdues patrimonials superiors a 1 any, límit 15%.

* Regals oferts per entitats bancàries són retribució espècie de capital mobiliari i tributa.

 

  1. ACTIVITATS ECONÒMIQUES

* Deduïbilitat de certes despeses en cas que l’activitat económica es desenvolupi a l’habitatge habitual. Límits i criteri de l’Administració.

* Activitat per estimació objectiva (mòduls): estudiar límits per al 2018 i si cal o no renunciar a mòduls en funció del rendiment.

 

  1. GUANYS I PÈRDUES PATRIMONIALS

* Exempció tributació en el cas de guany patrimonial per la transmissió vivenda habitual en el cas de tenir 65 anys o més.

* En cas de transmissió de qualsevol bé del patrimoni individual, el guany està exempt si es té més de 65 anys i es constitueix una RENTA VITALÍCIA.

* Si durant lo que portem de l’any 2017 s’ha obtingut una plusvàlua en la transmissió d’algun element patrimonial.

 

Desitgem que la información rebuda sigui del seu interès i restem a la seva disposició per a qualsevol aclariment, consulta o gestió al respecte per a un estudi personalitzat del seu cas en concret.